Pro zaměstnavatele

Přímým zaměstnavatelům poskytujeme především služby aktivního vyhledání a přímého oslovení vhodných kandidátů na manažerské pozice a pozice specialistů. Nabízíme mnohaleté zkušenosti s research aktivitami napříč odvětvími od bankovnictví a pojišťovnictví přes FMCG, retail a výrobní sektor až po technické a technologické obory. Díky našim dlouhodobě budovaným kontaktům umíme získat kvalitní kandidáty, posoudit jejich potenciál i perspektivy z pohledu budoucího zaměstnavatele. Vedle toho Vám rádi zajistíme podporu od sestavení start-up teamu pro nový business až po identifikaci slabých míst v existující organizační struktuře nebo doplněné stávajícího oddělení, či specializovaný HR trénink. Zaručujeme diskrétnost, individuální přístup a vždy profesionální jednání.

recruitmentRecruitment

Rádi pro Vás zajistíme nábor nových zaměstnanců, ať už v celém jeho rozsahu, nebo jen zčásti. Na základě specifik konkrétní obsazované pozice, situace na trhu a Vašich požadavků navrhneme optimální postup vyhledání vhodných kandidátů. Typicky jde o kombinaci cílené inzerce, oslovení kandidátů prostřednictvím osobních kontaktů, doporučení specialistů z branže atd., cílem je vždy získat ty nejvhodnější kandidáty v přijatelném časovém horizontu.

Návazně jsme schopni provést kvalifikovaný výběr a dodat Vám zúžený seznam těch, kteří mají potenciál být Vaší organizaci nebo projektu dlouhodobě prospěšní. Konečné rozhodnutí je na Vás, jsme ale samozřejmě připraveni účastnit se jako poradce i pohovorů s uchazeči přímo ve Vaší firmě.

Hledáte do své struktury řídícího pracovníka, projektového manažera, špičkového analytika, či jiné zkušené profesionály, kteří běžné pracovní nabídky nepročítají?

Díky detailní znalosti trhu exekutivních specialistů napříč obory a po léta budovaným vztahům Vám je můžeme pomoci nalézt. Známe vhodné kandidáty ve společnostech srovnatelných s tou Vaší a víme, co mají profesně za sebou. Umíme detailně zhodnotit jejich dosavadní působení, potenciál dalšího rozvoje i možné přínosy pro Vaši společnost a představit Vám užší výběr těch nejvhodnějších k dalšímu jednání.

Nejste si jisti, jak nejvhodněji oslovit konkrétního specialistu, jehož byste rádi získali?

Dlouholetá zkušenost s diskrétním zprostředkováním špičkových nabídek našich klientů specialistům, kteří nikdy nezůstávají nezaměstnaní, nám dovoluje za Vás takto delikátní úkol převzít a dovést až do úspěšného konce.

V rámci procesu Vám pomůžeme vyhodnotit výchozí situaci a doporučíme úpravu Vaší nabídky tak, aby pro zvoleného kandidáta byla atraktivní. Zajistíme diskrétní oslovení, představíme Vaši nabídku při zachování Vaší anonymity a v případě pozitivní reakce zprostředkujeme kontakt. Ve finální fázi můžeme úspěšnému završení celého procesu napomoci i účastí na vlastním jednání o konkrétních podmínkách. Od začátku až do konce se na naši profesionalitu můžete plně spolehnout.

businessPersonální a management audit

Lidské zdroje patří mezi nejcennější (a často i nejdražší) aktiva každé společnosti, jejich efektivní využití se tak ukazuje jako nezbytnost. Personální a management audit využívá nástrojů jako strukturované osobní pohovory s pracovníky různého zařazení, snímky dne a další a klade si za cíl zevrubně posoudit stávající lidské zdroje z hlediska adekvátnosti, struktury, efektivity využití, či kvality plánování a řízení.

Přínosy personálního a management auditu:

Audit umožňuje identifikovat slabá místa v organizační struktuře firmy a posílit je například formou vzdělávacích kursů, rozvíjet silné stránky vytipováním interních kandidátů s potenciálem postupu na manažerské pozice, či vytvářet kariérní plány jednotlivců obecně, skýtá podrobný přehled o procesech s přímým dopadem na výkonnost týmů i celé firmy a potenciálně i strategické plánování. Součástí analýzy jsou i doporučení změn – na základě porovnání aktuálního stravu s optimálním modelem Vám pomůžeme navrhnout a implementovat efektivnější rozdělení pravomocí, jejich delegaci a agregaci, i zlepšit toky informací.

Díky našim zkušenostem jsme schopni zhodnotit kvalitu řízení lidských zdrojů ve Vaší společnosti z různých úhlů, napomoci Vám vytvořit dlouhodobý plán rozvoje a všeobecně do něho vnést jasnou koncepci.

money Analýza mzdové politiky a benefitů

Mzda a systém odměn a benefitů jsou vedle kariérních vyhlídek klíčovými faktory motivace zaměstnanců, v období recese dvojnásob. Podhodnocení zaměstnanců může srazit morálku nebo zapříčinit jejich odchod. Správně nastavená strategie naopak významně podpoří loajalitu a výkon a v důsledku napomáhá stabilizaci struktury. Renomé dobrého zaměstnavatele rovněž posílí Vaši image.

V rámci našeho konzultačního servisu přinášíme přidanou hodnotu nezávislého posouzení mzdové situace ve Vaší společnosti, jejího porovnání jak s trendy, tak často i s adekvátní konkurencí. Víme, v jakých relacích se výše odměn pro konkrétní typ pozice na českém a regionálním trhu práce pohybuje a můžeme Vám tak poskytnout podklady pro kvalifikované rozhodování beroucí v úvahu všechny okolnosti. Analýza je vhodná zejména při spouštění nového byznysu, novém vstupu na trh, kdy se úzce prolíná s našimi dalšími souvisejícími službami, či jako podklad v případě výraznější restrukturalizace.

Chcete zatraktivnit systém motivace? Plánujete škrty?

Propracovaný program benefitů a motivačních faktorů je doplňkem a do jisté míry i alternativou mzdy. Při zohlednění nákladů Vám pomůžeme vyjít vstříc potřebám a preferencím Vašich zaměstnanců, upravit zažitý systém Cafeteria na míru Vašim podmínkám, nebo Vás neotřelým způsobem odlišit od konkurence. Vliv vhodně nastaveného systému benefitů na spokojenost zaměstnanců a zmírnění dopadů mzdových škrtů je zřejmý.

people_trainingHR trénink pro nepersonalisty

Jsme si vědomi, že stejně tak, jako interní personalista nemusí vždy mít dostatečnou erudici k vedení hodnotícího pohovoru na technické úrovni, není běžné, aby technický specialista měl zkušenosti v HR. Proto jsme našim klientům schopni sestavit na míru šitý rámcový tréninkový kurs v HR a tento handicap tak do značné míry eliminovat.

Typickými účastníky jsou zde vedoucí jednotlivých oddělení, kteří mohou uchazeče na pozice ve svých odděleních hodnotit mnohem komplexněji a mimo to si osvojit i novou manažerskou dovednost, nebo například office manager odpovědný za agendu lidských zdrojů a první kola pohovorů s kandidáty. Uvedení do problematiky umožní zúčastněným předejít některým častým chybám v komunikaci a vzájemných očekáváních a následným nepříjemným komplikacím.

projectÚčast na projektech

Zaměstnavatelé mají možnost přizvat nás k účasti na vlastních výběrových řízeních. Mají tak k dispozici naši dlouholetou praxi a zkušenost vycházející ze stovek realizovaných pohovorů a výběrových řízení na pozice nejrůznějších úrovní napříč obory a náš objektivní poradní hlas, aniž by se předáním celého procesu personální agentuře vzdávali plné kontroly nad situací.

Na rozdíl od standardních personálních služeb, kdy agentura své know-how obvykle nezveřejňuje a prezentuje se pouze shortlistem předvybraných uchazečů, máte takto možnost naše postupy převzít a ve Vašich HR procesech nadále využívat.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com